2009-2012 Toyota RAV4, 2012-2014 Toyota RAV4 EV Recalled For Wiper Corrosion, Gallery 1