Mitsubishi Concept GC-PHEV, 2013 Tokyo Motor Show


Mitsubishi Concept GC-PHEV, 2013 Tokyo Motor Show