Hyundai Sonata: sales leader


Hyundai Sonata:   sales leader

2011 Sonata SE: mid-sedan, full-size hit