Toyota SU-HV1, 2003 Tokyo Motor Show


Toyota SU-HV1, 2003 Tokyo Motor Show